Erjon Gjini FPSSP 02-10/20

Trajnim dhe Formim Profesional per Koordinatorin e Sigurise ne fazen e Zbatimit Dhe Investigimi i Incidenteve ne pune.